:::

Loss ReportsYouBike協尋

桃園市公共自行車租賃系統 車輛遺失協尋作業

一、    本作業悉依「桃園市公共自行車租賃系統YouBike服務條款」 4.使用服務及騎乘注意事項之規定管理之。
二、    消費者於微笑單車車輛、場站內拾得遺失物,可送交警方或微笑單車任一服務中心,由服務人員點驗處理並定時公告官網供查詢。
三、    消費者遺失物品時,可親臨、電洽、傳送電子郵件或官網查詢。確認遺失物後,可至指定服務中心填寫遺失物登記表領回物品。
四、    依民法規定,遺失物品經公告招領六個月後仍無人認領時,由拾得人取得所有權或由營運單位代為處理之(拾獲人需於YouBike遺失物登記表(拾獲聯)勾選須通知領回)

 

序號 編號
0 H00330
1 H00418
2 H00594
3 H00791
4 H00807
5 H00819
6 H00853
7 H01695
8 H01879
9 H01941
10 H02012
11 H02030
12 H02301
13 H02304
14 H02341
15 H02378
16 H02517
17 H02530
18 H02822
19 H02937
20 H03834
21 H03870
22 H03927
23 H03975
24 H04025
25 H04061
26 H04219
27 H04262
28 H04782
29 H04831
30 H04953
31 H05123
32 H05371
33 H05808
34 H06021
35 H06381
36 H06609
37 H06752
38 H06764
39 H06864
40 H06902
41 H06987
42 H07141
43 H07506
44 H07718
45 H08352
46 H08410
47 H08604
Top